Säännöt

 1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen opiskelijat – Fiskus ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Fiskus. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston julkista talousjohtamista opiskelevien etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, koulutus-, ja ajanviettotilaisuuksia. Yhdistys toimii yhteistyössä opiskelijajärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Yhdistys pyrkii edistämään julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden ja työelämän välistä vuorovaikutusta.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • Varsinaiset jäsenet. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelijat, joiden opinnot suuntaavat julkiseen talousjohtamiseen ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenen tulee erota, kun tutkinto-oikeus päättyy Jos jäsen ei itse eroa, yhdistys voi erottaa hänet.
 • Kannatusjäsenet. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on maksanut yhdistyksen syyskokouksessa määrätyn kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
 • Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Erotessaan jäsen menettää hänelle kuuluvat jäsenoikeudet.

Yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Tässä kokouksessa on asianosaisella oikeus tulla kuulluksi.

5 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksu on kertaluonteinen ja kannatusjäsenmaksu on vuotuinen.

6 § Hallitus

Yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanosta ja asioiden hoidosta vastaa hallitus. Yhdistystä edustaa hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä. Työnjaostaan hallitus päättää itse. Toimikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

7 § Hallituksen kokous

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Puheenjohtaja on lisäksi velvollinen kutsumaan kokouksen koolle, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on laillinen, kun siitä on ilmoitettu hallituksen keskenään sopimalla menettelyllä.

Mikäli hallituksen kokouksessa joudutaan äänestämään, ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa. Mikäli yksikin jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä, ja ehdotusta kannatetaan, pantakoon se toimeen.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokouksessa voidaan käyttää etäosallistumismahdollisuutta hallituksen päättämällä tavalla.

8 § Hallituksen jäsenen erottaminen ja eroaminen

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikautensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä, mikäli hän on jatkuvasti estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan tai toistuvasti laiminlyö hallitusvelvoitteensa.

Yhdistyksen kokous valitsee eronneen tai erotetun jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljelle olevaksi toimikaudeksi, paitsi milloin hallitukseen jää eron tai erottamisen jälkeen puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi varsinaista jäsentä, jolloin yhdistyksen kokous voi päättää, valitaanko eronneen tai erotetun jäsenen tilalle uutta jäsentä jäljelle olevaksi toimikaudeksi.

9 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja. Hallitus voi päätöksellään myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallitukselle.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen kokoukset ovat laillisesti koollekutsuttuja ja päätösvaltaisia, kun niistä on ilmoitettu vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostilla yhdistyksen jäsenille tai Tampereen yliopiston ilmoitustaululla.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja jonka tarkastavat pöytäkirjantarkastajat.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa äänestyksissä noudatetaan 7§:n 2 momentissa määrättyä menettelytapaa lukuunottamatta 16 §:ää.

12 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

 • esitetään edeltävän toimikauden hallituksen toimintakertomus;
 • esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta; sekä
 • päätetään vastuuvapaudesta edellisen toimikauden hallitukselle.

13 § Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä joulukuun 31. päivään mennessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa:

 • päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta;
 • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle;
 • päätetään uusista kunniajäsenistä hallituksen esityksen pohjalta;
 • valitaan yhdistykselle seuraavalle toimikaudelle hallitus: puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet; sekä
 • valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänelle varamies seuraavaksi tilikaudeksi.

14 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden (1) kuluessa vaateen esittämisestä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan pitää myös, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

15 § Sääntöjen muutos

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle. Ehdotuksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.

Ehdotus käsitellään hallituksen valmistelemana seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on saatava äänestyksessä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puolelleen tullakseen hyväksytyksi.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Varojen tarkemmasta kohdentamisesta päätetään purkamisesta päättävässä kokouksessa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa taakseen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Ennen ensimmäistä purkamista koskevan kokouksen pitämistä on tieto kokouksesta, mikäli mahdollista, annettava erikseen myös kolmelle (3) viimeisimmälle yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle sekä yhdistyksen perustajajäsenille.

17 § Muut säännöt

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.